Engasjement: Eier og forsikringsselskap ønsket å engasjere en erfaren industritakstmann til å administrere og styre gjenoppbyggingen.

Skadesaken: Ørje Kornsilo og Mølle fikk en partiell skade, en vertikal produksjonslinje for pellets fòr var utbrent. Linjen gikk gjennom seks etasjer med avtrekk over tak. Det var en meget trang byggeplass og samtidig et ønske om at øvrige aktiviteter måtte gå parallelt. Tidspunktet var midt i sesong for mottak av korn. Byggesaken ble administrert i delte entrepriser. Alle byggfag var berørt. I tillegg var det en rekke maskinleverandører, hovedsakelig utenlandske, involvert. Leveringstiden på tørka var kritisk. Avbruddsdekning medførte fokus på byggetid. Avbruddstapet ble ytterligere redusert ved leieproduksjon. Kjøleren til tørka fra en leverandør i Holland ble heist på plass i uke 44. Prøveproduksjon og implementering ble gjennomført i de påfølgende fire – fem ukene. Produksjonslinjen ble formelt overtatt etter tre måneder og halvannen uke total tid.

 

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Controlled reconstruction after damage: Ørje Kornsilo og Mølle

Appointment: The owner and insurance company wished to appoint an experienced industrial appraiser to administer and manage the rebuilding process.

Damage case: Ørje Kornsilo & Mølle experienced partial damage, a vertical production line for pellet feed was burnt out. The line ran through six floors with extraction above the roof. This involved an extremely narrow construction site and at the same time the company wished that other activities should continue in parallel. The incident occurred in the middle of the season for taking in corn. The construction project was administered in split contracts. All construction trades were involved. In addition, there were a number of machinery suppliers involved, mainly overseas companies. The delivery time for the dryer was critical. Coverage for process interruption led to focus on construction time. Losses for interruptions were further reduced via leased production. The cooler from the dryer from a supplier in Holland was lifted into place in week 44. Test production and implementation was carried out during the subsequent 4 to 5 weeks. The production line was formally handed over after three months and one and a half weeks in total.

Key information:

  • Client: Marker Gjensidige Brannkasse
  • Insurance company: Marker Gjensidige Brannkasse
  • Insured party: Ørje Kornsilo og Mølle, Norgesfôr Group
  • Central suppliers: ISS Bygg, ISS Maskin, Landteknikk
  • Costs, total object damage: approx. NOK 4 million
  • Date of damage: 23/08/2004
  • Start-up: 01/12/2004