Engasjement: Eier og forsikringsselskap ønsket å engasjere en erfaren industritakstmann til å administrere og styre gjenoppbyggingen.

Skadesaken: Ørje Kornsilo og Mølle fikk en partiell skade, en vertikal produksjonslinje for pellets fòr var utbrent. Linjen gikk gjennom seks etasjer med avtrekk over tak. Det var en meget trang byggeplass og samtidig et ønske om at øvrige aktiviteter måtte gå parallelt. Tidspunktet var midt i sesong for mottak av korn. Byggesaken ble administrert i delte entrepriser. Alle byggfag var berørt. I tillegg var det en rekke maskinleverandører, hovedsakelig utenlandske, involvert. Leveringstiden på tørka var kritisk. Avbruddsdekning medførte fokus på byggetid. Avbruddstapet ble ytterligere redusert ved leieproduksjon. Kjøleren til tørka fra en leverandør i Holland ble heist på plass i uke 44. Prøveproduksjon og implementering ble gjennomført i de påfølgende fire – fem ukene. Produksjonslinjen ble formelt overtatt etter tre måneder og halvannen uke total tid.

 

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Recognized European Valuer

Industritaksering was one of the first companies in Norway to receive the approval in 2013. International standards for valuation are becoming more and more in demand; Nils Ivar Hole at Industritaksering has renewed the certification with effect until 2028.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Recognized European Valuer

Industritaksering var ett av de første firmaene i Norge som fikk godkjennelsen i 2013. Internasjonale standarder for taksering blir mer og mer etterspurt; Nils Ivar Hole ved Industritaksering har fornyet sertifisering med virkning til 2028.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Major damage, special areas with interruptions

Industritaksering + Paal Smith = 🤝

Industritaksering has for a long time collaborated with Paal Smith in several large and small cases. The story goes all the way back to 1997 when a bomb exploded outside the headquarters of the Bandidos Motorcycle Club in Drammen. In the attack, several nearby buildings were damaged and destroyed, including the production company Drammens Is for which Smith was at the time head of administration and deputy managing director. The damage developed into one of Norway’s largest land-based interruption settlements at the time, and it was through this case that Industritaksering and Smith became known.

Since 1998, Smith has continued its business in accounting / finance and insurance interruptions, and has had several insurance interruption assignments for several of Norway’s largest insurance companies. He has also been a judge/appraiser of insurance interruptions. As of today, he is also a part-time controller/finance manager for a medium-sized Norwegian importer in clothing.

Industritaksering looks forward to several new good years together.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Storskade, spesialområder med avbrudd

Industritaksering + Paal Smith = 🤝

Industritaksering har lenge samarbeidet med Paal Smith i flere både store og mindre saker. Historien går helt tilbake til 1997 da en bombe eksploderte utenfor hovedkvarteret til Bandidos Motorsykkelklubb i Drammen. I angrepet var det flere nærliggende bygg som ble skadet og ødelagt, derav produksjonsbedriften Drammens Is som Smith på den tiden var administrasjonssjef og viseadministrerende direktør for. Skaden utviklet seg til å bli et av Norges største landbaserte avbruddsoppgjør på den tiden, og det var gjennom denne saken Industritaksering og Smith ble kjent.

Siden 1998 is har Smith fortsatt sin virksomhet innen regnskap/økonomi og avbrudd, og har hatt flere avbruddsoppdrag for flere av Norges største forsikringsselskaper. Han har også vært skjønnsmann på avbrudd. Pr. dags dato er han også deltids kontrollør/økonomisjef for en mellomstor norsk importør innen konfeksjon.

Industritaksering ser frem til flere nye gode år sammen.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Expert lay judge in the District Court

On 22 April 2020, Nils Ivar Hole was asked to stand as an expert lay judge in Stavanger District Court.

The supplier of a new crushing plant for Norsk Stein in Jelsa, Roxel Energy AS, came into conflict with its subcontractor Aanestad Service AS. The district court needed an expert lay judge within the subject area. The case took place in Stavanger District Court in week 24 and 25.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Fagkyndig meddommer i tingretten

Den 22. april 2020 ble Nils Ivar Hole bedt om å stille som fagkyndig meddommer i Stavanger Tingrett.

Leverandør av nytt knuseverk til Norsk Stein i Jelsa, Roxel Energy AS, kom i konflikt med sin underleverandør Aanestad Service AS. Tingretten hadde behov for en fagkyndig person innenfor fagområdet. Saken fant sted i Stavanger Tingrett uke 24 og 25.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

UNO-X hydrogen explosion in Sandvika

In June 2019, a local hydrogen production plant – also used as a filling station for smaller vehicles – exploded at Kjørbo in Sandvika. In 2020, it was considered that the station should not be rebuilt. In such a situation, the insurance terms and conditions have their own rules for settlement, where the wording is «the decline in market value due to the damage». Industritaksering AS was commissioned by Gjensidige.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

UNO-X hydrogen-eksplosjon i Sandvika

Juni 2019 eksploderte et lokalt produksjonsanlegg for hydrogen – også brukt som fyllestasjon for mindre kjøretøy – på Kjørbo i Sandvika. Det ble i 2020 vurdert at stasjonen ikke skulle bygges opp igjen. I en slik situasjon har forsikringsvilkårene egne regler for oppgjør, der ordlyden er «nedgangen i markedsverdi grunnet skaden».Når en investering har fått statlig eller annen økonomisk støtte for å få til et grønt skifte er det en rekke utfordringer ved erstatningsberegningen. Industritaksering AS fikk oppdraget av Gjensidige.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Assessment of exploitable values – upgrade of Havøygavlen wind farm

The offshore wind farm is upgraded so that 15 old 2.5 MW Nordex turbines are replaced with 9 new 4.2 / 4.3 MW Vesta turbines. This means new foundations and changed positions. Assessment of exploitable values of the infrastructure was needed. The assignment was given to Industritaksering AS.

Local ownership reduces the level of conflict.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Vurdering av utnyttbare verdier – oppgradering Havøygavlen vindpark

Havøygavlen vindparken opprustes slik at 15 gamle Nordex-turbinene på 2,5 MW byttes ut med 9 nye Vestasturbiner på 4,2/4,3 MW. Det betyr nye fundamenter og endret plassering. Det var behov for vurdering av utnyttbare verdier av infrastrukturen. Oppdraget ble gitt til Industritaksering AS.

Lokalt eierskap reduserer konfliktnivået.